جاده ابریشم، تجلیلی از امیر خسرو

یکشنبه ۳ مارس ۲۰۱۳، لوگان هال، لندن