با شاهنامه به جنگ ويروس کرونا!

يزدان سعدى طراح ايرانى مقيم لس آنجلس براى جنگ با ويروس کرونا و با الهام از داستان هاى شاهنامه نمايشگاهى از ماسک هاى ايمنى در گالرى سيحون ترتيب داده است. >>>