عشق آمد و آتش به همه عا لم زد!

يكشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱، لوگان هال، لندن