در باره ما


 

بنياد توس، موسسه خيريه ثبت رسيده در بريتانيا كه توسط جميله خرازى در سال ۲۰۰۶ تاسيس شد، هدف خود را اشاعه فرهنگ و هنر ايرانى و حراست از ميراث آن قرار داده است٠ اين بنياد، اصول و ارزش هايى را دنبال مى كند كه به درك و تفاهم بيشتر و احترام متقابل در جامعه و ميان مردم با ريشه هاى متفاوت فرهنگى كمك كند٠

بنياد از فعاليت هاى فرهنگى، هنرى و آموزشى كه به برجسته ساختن غنا و وسعت فرهنگ ايرانى كمك كند و مشوق همبستگى بيشتر در بين ايرانيان و همه علاقمندان به ميراث فرهنگ ايرانى باشد، پشتيبانى مى كند٠ بنياد توس همكارى و تبادل متقابل هنرى و فرهنگى ميان مردم مختلف را از اهداف مهم خود مى داند٠

بنياد توس به فعاليت هاى مختلفى كه به فهم و درك فرهنگ ايرانى و تاريخ غنى آن يارى رساند مبادرت كرده و در اين ارتباط برنامه هاى فرهنگى و هنرى گسترده اى كه جوانب وسيع و گوناگون اين فرهنگ، چه باستانى و چه مدرن را در بر مى گيرد، برگزار خواهد كرد

 

از حاميان بنياد –  بارونس كارولاين كاكس، پروفسور كولم اوموييرارتى، پروفسور سوزان ميير، دكتر راجا كمال، محمود خوشنام, شيوا شفيقيان, جين لوئيسون, دكتر لئونارد لوئيسون