ترنم يادها و خاطره ها در غربت

يکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ در لوگان هال لندن