احیای هنر سنتی گره چینی در استان مرک

یک دهه از احیای هنر سنتی گره چینی در استان مرکزی می گذرد. تقویت جنبه های کاربردی این هنر مى تواند براى ترويج معماری ایرانی نقش موثر و زمينه سازى فراهم کند.