علی‌اکبر شهنازی – صدا و تصوير

 

 <<< تکنوازی تار – علی‌اکبر شهنازی

 <<< علی‌اکبر شهنازی – ماهور