علی اصغر بهاری – صدا و تصوير

 

 <<< بهترینهای کمانچه استاد علی اصغر بهاری

 <<< اصغر بهاری: گوشه‌هایی‌ در نوا

 <<< رادیو پارسی لندن – استاد علی اصغر بهاری

 <<< جلیل شهنار، اصغر بهاری، فرامرز پایور و حسین تهرانی

 <<< ادیب خوانساری،اصغر بهاری – بیداد و شوشتری

 <<< شهرام ناظری و گروه سماعی – کنسرت ای حریفان