علینقی وزیری – صدا و تصوير

 

 <<< اتود دشتی – آهنگ ازعلی نقی وزیری – تار از استاد هوشنگ ظریف