علی تجویدی – صدا و تصوير

 

 <<< علی تجویدی – چهار مضراب سه گاه

 <<< علی تجویدی – دستگاه : چهارگاه

 <<<  ثابتیان – رفتم که رفتم