علیرضا افتخاری – صدا و تصوير

 

 <<< علیرضا افتخاری – گل ناز من

 <<< علیرضا افتخاری – گل من

 <<< علیرضا افتخاری – اى دل اگر عاشقى

 <<< ای ساربان آهسته ران- علیرضا افتخاری همایون شجریان

 <<< علیرضا افتخاری – صیاد