صدا و تصوير

در امتداد جاده ابریشم ـ لس انجلس

 

گزارش تى وى ايران فردا >>>

گزارش صدای آمریکا >>>

مصاحبه با جمیل خرازی ـ تلویزیون اندیشه ـ برنامه ضیافت  >>>

مصاحبه مسعود صدر با جمیل خرازی ـ تلویزیون پارس >>>

مصاحبه رادیویی هما سرشار با جمیل خرازی >>>

مصاحبه رادیویی ساسان کمالی با جمیل خرازی >>>