انوشیروان روحانی – صدا و تصوير

 

 <<< کنسرت انوشیروان روحانی و رضا روحانی

 <<< مرغ سحر – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و انوشیروان روحانی

 <<< انوشیروان روحانی – رنگارنگ

 <<< سلطان قلبها – انوشیروان روحانی

 <<< انوشیروان روحانی – جدایی

 <<< انوشیروان روحانی – افسوس