اسداله ملک – صدا و تصوير

 

 <<< جلیل شهناز ، اسدالله ملک – آواز دشتی

 <<< اسد الله ملک – سه ضربی

 <<< واپسین اجرای استاد اسدالله ملک

 <<< گریه لیلی – اسدالله ملک

 <<< شهرآشوب از احمد عبادی، اسدالله ملک و جهانگیر ملک

 <<< گلهای تازه برنامه شماره 10 – اسدالله ملک و فرهنگ شریف