عطار – صدا و تصوير

 

 <<< داستان صوتی شیخ صنعان و دختر ترسا

 <<< کتاب صوتی اسرارنامه عطار نیشابوری با صدای ناصر زراعتی

 <<< کتاب صوتی شیخ صنعان نوشتۀ علی اکبر سعیدی سیرجانی با صدای ناصر زراعتی

 <<< بسوی سیمرغ اثر عطار نیشابوری- فصل اول و دوم- راوی استاد بهروز رضوی

 <<< گوینده : ف.تیزابی ـ هرشبی وقت سحر درکوی جانان میروم

 <<< عطار نیشابوری – بابک صفوت

 <<< ای دل اگر عاشقى – شاعر شيخ فريد الدين عطار نيشابوری – خواننده عليرضا افتخاری