چنگ – صدا و تصوير

 

 <<< شبى در شيراز با چنگ فارسى