دف – صدا و تصوير

 

 <<< رقص فرشتگان تکنوازی دف محسن طاهرزاده

 <<< همنوازی دف و تمبک/ همای مستان

 <<< دف نوازان جم /تالار وحدت تهران

 <<< تکنوازی دف – حسین زه هاوی

 <<< دف نوازی عسل ملک زاده