داریوش پیر نیاکان – صدا و تصوير

 

 <<< ماهور – اساتید شجریان و داریوش پیرنیاکان

 <<< داریوش پیرنیاکان – تکنوازی تار

 <<< به عبارت دیگر: گفت و گو با داریوش پیرنیاکان