داریوش طلایی – صدا و تصوير

 

 <<< داریوش طلایی – تکنوازى سه تار

 <<< راست پنجگاه: طلایی – فرهنگفر

 <<<  داریوش طلایی – تار – آواز بیات اصفهان

 <<< داریوش طلایی – تار – دستگاه نوا