درویش‌خان – صدا و تصوير

 

   <<< تکنوازی تار – درویش‌خان

 <<< موسیقی دوره قاجار ـ آثار درویش خان

 <<< آثار درويش خان – تنطيم از فرامرز پايور