دریا دادور – صدا و تصوير

 

 <<< دریا دادور در کنسرت لندن – بلور بنفش

 <<< دریا دادور – ماه پیشانو

 <<< دریا دادور – سلطان قلبها