داوود آزاد – صدا و تصوير

 

 <<< داوود آزاد – یاد تو

 <<< داوود آزاد – دل پریشان

 <<< داوود آزاد – نوروز من

 <<< داوود آزاد – هله

 <<< داوود آزاد – نور جان