دایره – صدا و تصوير

 

 <<< دو نوازی تار: غلامحسین بیگجه خانی – دایره : محمود فرنام

 <<< بداهه نوازیِ دایره از استاد وحید اسدالهی

 <<< اجرای افرای ۸ ساله، استعدادِ دایره نوازی