روزهایی كه تهران اپرا داشت

مجموعه ای از فعالیت های هنری”اولین باغچه بان” که با همکاری پسر ارشدش کاوه باغچه بان و پشتیبانی بنیاد توس و زحمات پژمان اکبر زاده بصورت آلبومى صوتی و تصویری تهیه شده بود، اکنون قابل ارائه به پیشگاه عاشقان هنر است. لزوم به توضيح است كه در طي سالها بسيارى از نت موسيقي های نوشته شده و نمونه های صوتی اجرا شده منهدم٬ گم و يا فراموش شده بود كه به دنبال اين تلاش جمع آوری، باز سازی و مجددا ضبط شد.

اكنون اين آلبوم تحت نام “روزهائی كه تهران اپرا داشت” در سايت آمازون قابل ابتياع است.