دوتار – صدا و تصوير

 

 <<< دوتار نوازی – کامیار فانیان

 <<< درویش امیر حیاتی، موسیقی حماسی

 <<< دوتار نوازی عثمان محمد پرست

 <<< تکنوازی دوتار – مهدیس ابراهیمیان