فرخ تمیمی – صدا و تصوير

 

 <<< شعر: فرخ تمیمی دکلمه: مجید سحرخیز/ عاشقانه

 <<< درها ودیوارها فرخ تمیمی