فریدون مشیری – صدا و تصوير

 

 <<< فريدون مشيری – کوچه

 <<< زندگی فریدون مشیری در یک شعر با صدای خودش

 <<< فریدون مشیری – بهترين بهترين من