صدا و تصوير

پروژۀ صدا قدغن – صدا و تصوير

 

 <<< شهبال شبپره به بهنود مکری از «صدا قدغن» می گوید – تى وى صداى آمريکا

 <<< مصاحبه با جميل خرازى – تى وى منوتو

 <<< مصاحبه با شهبال شب پره – تى وى منوتو