حبیب‌الله بدیعی – صدا و تصوير

 

 <<< حبیب الله بدیعی – دستگاه شور

 <<< حبیب الله بدیعی، جهانگیر ملک – دشتی

 <<< غافلی ز کارم ، آهنگی از حبیب الله بدیعی با صدای رویا

 <<< تکنوازان شماره ۱۶۰ بیات اصفهان – حبیب الله بدیعی

 <<< چهار مضراب شور – حبیب الله بدیعی، جواد معروفی و جهانگیر ملک