حامد ثابت – صدا و تصوير

 

 <<< حامد ثابت – اوت

<<< “قطعه آوازی ارکسترال ” ترا من چشم در راهم