حمید متبسم – صدا و تصوير

 

 <<< فانتزی برای سه تار – آهنگساز و تکنواز سه تار حمید متبسم

 <<< سه تار – حمید متبسم

 <<< سه تار حمید متبسم٬ تمبک کاوه محموديان

 <<< چهار گاه تار – حمید متبسم

 <<< حمید متبسم  گ-شت گذاری در ماهور

 <<< دو نوازى سه تار – حمید متبسم٬ سميرا گلباز