حسن کسائی – صدا و تصوير

 

 <<<  حسن کسایی – هنرنمایی با نی

 <<<  حسن کسایی

 <<< حسن کسایی٬ جلیل شهناز – در سکوت باغ – افشارى

 <<< تکنوازی نى – حسن کسائی – شوشترى

 <<< حسن کسایی – سلام – چهارگاه