تاريخ ايران: مقدمه – صدا و تصوير

تاثير فرهنگ ايران بر يونان قديم – دکتر جيسون رضا جرجانى (به انگليسى) >>>

تاريخ ايران در ۵ دقيقه (به انگليسى) >>>

مردم ايران باستان (به انگليسى) >>>

امپراتورى ايران (به انگليسى) >>>

ايران – دين، فلسفه و تاريخ (پرفسور کيخسرو ايرانى – به انگليسى) >>>