هوشیار خیام – صدا و تصوير

 

 <<< مصاحبه و گفتگو با هوشیار خیام

 <<< کلیله و دمنه به روایت موسیقی و سایه، اثر هوشیار خیام

 <<< رسیتال پیانو هوشیار خیام اجرای آثاری از فرید عمران