هرمز فرهت – صدا و تصوير

 

<<< هرمز فرهت – آداژیو – کوارتت شماره 1

 <<< هرمز فرهت – آندانتینو – کوارتت شماره 1

<<< هرمز فرهت – آداژیو – کوارتت شماره 1

  <<< هرمز فرهت – لنتو – کوارتت شماره 2

 <<< هرمز فرهت – پرستو – کوارتت شماره 2

 <<< گفتگو با هرمز فرهت درباره کوارتت های زهی اش – پژمان اکبرزاده / بی بی سی پارسی