حسین عمومی – صدا و تصوير

 

 <<< نی – حسین عمومی

<<< آواز و نی حسین عمومی – مثنوی کرد بیات

<<< تصنیف شوشتری – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

 <<< حسین عمومی , پریسا

 <<< حسین علیزاده ،حسین عمومی، افسانه رثایی،مجید خلج

 <<< ماه من – محمدرضا لطفی و حسین عمومی