حسین تهرانی – صدا و تصوير

 

 <<< یادی از استاد حسین تهرانی‌

 <<< استاد حسین تهرانی – تکنوازی ضرب

 <<< حسین تهرانی – ضرب رینگ

 <<< جلیل شهنار، اصغر بهاری، فرامرز پایور و حسین تهرانی