آیدین صمیمی مفخم – صدا و تصوير

 

<<< آیدین صمیمی مفخم – مونولوگ برای ویولن سولو

 <<< آیدین صمیمی مفخم – هولوگرافى

 <<< آیدین صمیمی مفخم – راجاز

 <<< آیدین صمیمی مفخم – رقص تصادفى