آیدین صمیمی مفخم – صدا و تصوير

 

 <<< آیدین صمیمی مفخم تکنوازى ويولين

 <<< آیدین صمیمی مفخم به ياد کميتاس