صدا و تصوير

تاريخ ۳۰۰۰ سال رقص در ايران

 

گزارش تى وى ايران فردا در باره برنامه هاى بنياد توس
>>>

 

تلويزيون تصوير ايران ـ  مصاحبه ناصر انقطاع با جميل خرازى

۱

تلويزيون تصوير ايران ـ  مصاحبه فرهنگ فرهى با جميل خرازى

۱

۲

تلويزيون تصوير ايران ـ  مصاحبه مسعود اسدالهى با جميل خرازى

۱

تلويزيون بارس ـ  مصاحبه تورج نگهبان با جميل خرازى

۱

مصاحبه با جمیل خرازی ـ برنامه ضیافت

>>>