صدا و تصوير

تاريخ موسيقى اصيل در ايران

 

گزارش تى وى ايران فردا در باره برنامه هاى بنياد توس >>>

 

تلويزيون بارس ـ  مصاحبه جميله خرازى با عليرضا ميبدى

>>>۱ 

>>>۲ 

تلويزيون بارس ـ  مصاحبه جميله خرازى با پرويز قاضى سعيد

>>>۱

>>>۲

تلويزيون انديشه ـ  برنامه ضيافت با همايون خسروى و جميله خرازى

>>>۱

>>>۲

مصاحبه جميله خرازى با همايون خسروى

>>>۱  

تلويزيون انديشه ـ  برنامه ضيافت مصاحبه با  جميل خرازى

>>>