صدا و تصوير

شعر و رقص و ترانه در سرزمين چنگ و چغانه

 

گزارش تى وى ايران فردا در باره برنامه هاى بنياد توس >>>

 

مصاحبه جميله خرازى با اردوان مفيد
>>>

 

مصاحبه جميله خرازى با قاضى سعيد

>>>۱

>>>۲

مصاحبه جميله خرازى با فرهنگ فرهى

>>>۱

>>>۲

مصاحبه جميله خرازى با همايون خسروى
>>>۱

>>>۲

شعرخوانى از جميل خرازى، موسيقى از همايون خسروى
>>>۱

برنامه ضیافت – مصاحبه جميله خرازى با همايون خسروى

>>>