نقاشان ايران – صدا و تصوير عمومى

 

 

 <<< هنر مدرن ايرانى در گالرى ها – بى بى سى

 <<< پاریس میزبان هنر معاصر ایران

 <<< آیدین آغداشلو – گزارشی از فرهنگ و هنر معاصر ایران