نقاشان ايران – اطلاعات عمومى

 

  <<< نقاشان اهل ایران – ویکی‌پدیا

 <<< نگارگری ایرانی – ویکی‌پدیا

 <<< ‌‌‌‌‌‌درآمدی‌ بر نقاشی معاصر ایران ١ – مصطفی گودرزی

 <<< ‌‌‌درآمدی‌ بر نقاشی معاصر ایران ٢ – مصطفی گودرزی

 <<< نقاشی معاصر ایران و نقاشان مکتب سقاخانه – آرتيبيشن

 <<< آغاز گرایش نقاشی و نقاشان ایران به نقاشی اروپا – رسول معرک نژاد