جلیل شهناز – صدا و تصوير

 

 <<< جلیل شهناز – تار

 <<<  جلیل شهناز – آواز ابوعطا

 <<< جلیل شهناز – بهترینهای تار از مجموعه شهنوازان

 <<< صد سال توان به تار مضراب زدن, اما نتوان جلیل شهناز شدن

 <<< مقدمه و چهارمضراب ماهور ، استاد جلیل شهناز

 <<< جلیل شهناز و حسین تهرانی

 <<< جلیل شهناز٬ حسن کسایی – در سکوت باغ – افشارى

 <<< برگ سبز ۲۶۵ اکبر گلپایگانی آواز پرویز یاحقی ویلن جلیل شهناز تار جهانگیر ملک تمبک