جواد بدیع زاده – صدا و تصوير

 

 <<< شد خزان گلشن آشنايى – جواد بديع زاده

 <<< گل پونه نعنا پونه – جواد بدیع زاده

 <<< جواد بدیع زاده – ماه تابان ، آواز دشتی

 <<< جواد بديع زاده – یک یاری دارم، خیلی قشنگه