خيام – صدا و تصوير

 

<<< رباعیات خیام با صدای شاملو

<<< رباعیات خیام – با صدای فریدون فرح‌ اندوز – قسمت یکم

 <<< دکتر حسین الهی قمشه ای در باره خیام – قسمت اول

 <<< عمر خيام؛ نابغه پرسشگر – مستند