لعبت والا – اطلاعات بيشتر

 

 <<< لعبت والا – ويکى پديا

 <<< لعبت والا: شعر برای من یعنی بازگویی احساس – عنایت فانی