مجید درخشانی – صدا و تصوير

 

 <<< مجید درخشانی – با توام

 <<< مجید درخشانی – جور خزان

 <<< مجيد درخشانى و گروه ماه در لندن

 <<< مجید درخشانی – مطرب مجلس

 <<< مجید درخشانی – ما را بس

 <<< مجید درخشانی – مراسم یادبود استاد مشکاتیان