منوچهر صادقی – صدا و تصوير

 

 <<< سنتور منوچهر صادقی

 <<< منوچهر صادقی – مهرداد اعرابی

 <<< بيات اضفهان – منوچهر صادقی

 <<< منوچهر صادقی سنتور٬ با همراهى عود٬ گيتار و تنبک